Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Medlemsservice > Voksklub Nordsjælland > Regelsæt
menulink

Regelsæt

Voksklub Nordsjælland organiserer indsamling af rammer og voks til afsmeltning, rammevask og prægning af tavler, udelukkende baseret på ren voks. For at holde voksen ren er det blandt medlemmerne forbudt at anvende pesticider og planteolier ved varroabekæmpelse og mølkugler og andre giftstoffer ved bekæmpelse af voksmøl, jf. den sikre strategi, som anbefalet af Danmarks Biavlerforening. De eneste tilladte midler at anvende er myresyre, mælkesyre og oxalsyre til varroabekæmpelse og eddikesyre til bekæmpelse af voksmøl i oplagrede vokstavler. Det er selvfølgelig også tilladt at bruge biavls tekniske metoder så som droneyngel fratagelse, dronningeindespærring og varmebehandling.

Voksklub Nordsjælland er åben for alle medlemmer i de fire moderforeninger: Hørsholm Biavlerforening, Nordsjællandske Bivenner, Rudersdal Biavlerforening og Kronborg Vestre Birks Biavlerforening. Medlemskab af voksklubben opnås ved at underskrive en erklæring, hvori man tilkendegiver, at man forpligter sig til at følge voksklubbens regler.
Hent Voksklub-erklæring til underskrivning


Lukket kredsløb

Der foretages samlet indsamling af vokstavler efter sæsonafslutning og før sæsonstart. Voksen sendes til Bihusets vokssmelteri i Tappernøje. Individuel aflevering kan ske efter aftale med voksklubben og Bihuset inden for de aftalte uger.

Medlemmernes voks holdes i et lukket kredsløb, idet Bihuset garanterer, at voksen fra Voksklub Nordsjælland holdes 100 % adskilt fra anden voks, både under afsmeltning og voksprægning. På den måde vil deltagerne råde over en fælles vokspulje af ren voks. Vokspuljen bliver administreret af Bihuset i Tappernøje.

Hvert medlem af voksklubben har råderet over en andel af voksklubbens vokspulje, svarende til den mængde voks, denne har indleveret. Hvert medlem forpligtiger sig til at levere sin brugte voks til - henholdsvis få leveret ny voks fra - vokspuljen.

Kun voks og rammer fra medlemmernes egne bistader må tilføres voksklubbens vokspulje. Anskaffer et medlem bifamilier med voks fra medlemmer uden for medlemskredsen, skal denne voks holdes uden for voksklubben. Den skal godkendes af voksklubbestyrelsen, inden den evt. kan indgå i klubbens vokspulje.

Ophører et medlem som biavler, har voksklubben forkøbsret til markedspris til medlemmets andel af voks i vokspuljen.

Urent voks

Voks af ukendt oprindelse, må ikke tilføres vokspuljen. Ved tvivl om renheden af voks skal der udtages prøver til undersøgelser for pesticider og andre fremmedstoffer.

Urent voks eller voks af ukendt oprindelse kan afleveres til afsmeltning i separat indpakning med tydelig angivelse af, at voksen er uren eller tvivlsom. Denne voks vil ikke indgå i den rene vokspulje, men vil ikke desto mindre godskrives på medlemmets vokskonto.

Det tilsvarende gælder for en biavler, som optages i voksklubben, og som har voks fra tidligere, der ikke stammer fra voksklubben. Denne voks skal holdes uden for voksklubben.

Voksklubbestyrelsen har ret til uden varsel at udtage prøver af voks fra det enkelte medlem. Påvisning af pesticider eller andre fremmedstoffer vil indebære udelukkelse fra voksklubben.

Forretningsgang

Voksklubben organiserer voksindsamling forår og efterår, henholdsvis i begyndelsen af maj (omkring uge 19) og i begyndelsen af september (omkring uge 37). Det sker fra forud annoncerede opsamlingssteder.
Det enkelte biavler pakker sin voks i plastsække eller anden bitæt emballage og mærker hver sæk eller vokspakke med navn og ”Voksklub Nordsjælland" mv. i henhold til nærmere instrukser. Bemærk, at navnet skal være den person, der har underskrevet Vokskluberklæringen, da kun denne har en vokskonto i Bihuset.

Voksklubben opkræver et gebyr pr. enhed til dækning af transport.

Efter voksafsmeltning og rammevask, vil hvert enkelt medlem i voksklubben modtage en faktura. Denne vil ud over beløbet for afsmeltning og rammevask oplyse om det enkelte medlems beholdning af voks i vokspuljen.

Inden fælles hjemtagning af præget voks vil hvert medlem af voksklubben blive anmodet om at afgive bestilling på voks i ønsket rammemål. Voksen leveres i pakker á 5 kg. Den bestilte voks leveres på opsamlingsstedet og udleveres sammen med faktura for prægning af den rå voks.

Det enkelte medlems over- eller underskud over for vokspuljen, kan til enhver tid blive oplyst. Den ny beholdning af voks vil efter hvert nyt indkøb af præget voks fremgå af fakturaen.

Voksklubmedlemmer kan handle præget voks indbyrdes. Ligeledes kan medlemmer handle rå voks indbyrdes, jf. indestående på vokskonti, ved samtidigt at orientere Bihuset om overførslen fra en konto til en anden.


Voksklubbens bestyrelse

Voksklubbens bestyrelse består af tre til otte medlemmer, der hver udpeges for to år ad gangen, idet de fire moderforeninger hver udpeger et til tre medlemmer.  Bestyrelsen medlemmer aftaler indbyrdes, hvordan opgaverne i voksklub-bestyrelsen fordeles. Voksklubbestyrelsens sammensætning fremgår af moderforeningernes hjemmesider. Udpegningen sker hvert år senest ved udgangen af marts måned.

Voksklubbestyrelsens primære opgave er at sikre den årlige forretningsgang. Der aflægges årlig beretning til de respektive moderforeninger omkring årsskiftet.

Sager, som kan få væsentlige økonomiske konsekvenser, skal forelægges moderforeningerne.

Voksklubbestyrelsen udtager årligt prøver fra voksklubbens fælles vokspulje for at sikre, at voksen til stadighed er ren.

Bestyrelsen beslutter, om biavlere, som søger optagelse i voksklubben, skal betale for udtagelse af en voksprøve inden optagelse godkendes eller afvises. Bestyrelsen arbejder for at nye medlemmer kan købe voks af medlemmer med overskud.

Eksklusion

Overtrædelse af reglerne kan medføre eksklusion af voksklubben.

Har overtrædelsen givet anledning til forurening af den fælles vokspulje gøres den ansvarlige erstatningspligtig. Sagen afgøres ved voldgift, hvor biavler, voksklub og Danmarks Biavlerforening hver udpeger en voldgiftsmand.

Den af Danmarks Biavlerforening udpegede voldgiftsmand er formand for udvalget. Voldgiftsudvalgets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for en domstol.

Opløsning

Voksklubben kan opløses, såfremt en af de to største moderforeninger ønsker dette.

Ved opløsning deles vokspuljen i forhold til voksbeholdningen for medlemmer fra de respektive moderforeninger. Efter opløsning kan de enkelte moderforeninger vælge at oprette ny voksklub med egne vedtægter. Sker dette ikke vil voksklubpuljen blive fordelt på de enkelte medlemmer i forhold til bogført beholdning.

Voksklubbestyrelsen består i 2019 af

Ole Michael Jensen, Peter Sjøgren og Peter Talmark fra Hørsholm Biavlerforening
Bodil Branner, Frederik Husted Andersen og Kenny Ståhl fra Nordsjællandske Bivenner
Erik Lassen fra Kronborg Vestre Birks Biavlerforening samt
Hans Beurling fra Rudersdal Biavlerforening.

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login