Nordsjællandske Bivenner

Du er her: Hjem > Arkiv > Generalforsamlinger > Generalforsamling 2019
menulink

Generalforsamling 2019

afholdes mandag den 25. februar kl. 19:30 - 21:30
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.
(Der er åbent fra kl. 19:00.)

Bestyrelsens årsberetning for 2018 kan hentes her.

Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2018
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 og
      kontingentfastsættelse for 2020
 4. Fremlæggelse af planer for 2019
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Referat
Formand Frederik Husted Andersen åbnede mødet og bød velkommen. I alt deltog 19 medlemmer i generalforsamlingen.

Ad.1. Bodil Branner blev valgt som dirigent, og Elsebeth Sibbern Olsen blev valgt som referent.

Ad.2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2018. Beretningen kan læses i sin fulde længde på NBV`s hjemmeside.

Formanden valgte at fremhæve følgende fra beretningen: 
I 2018 steg medlemstallet til 193 + 10 lokalforeningsmedlemmer. I 2017 var der et lille fald i medlemstallet.

På begynderkurset for kommende biavlere blev kursusmaterialet udviklet i Danmarks Biavlerforening anvendt. Vi havde 29 kursister på holdet i 2018.

Som noget nyt fik kursisterne tilbudt at købe 2 kg. voks pr. deltager til 120 kr. pr.kg. af foreningens voksbeholdning i Voksklub Nordsjælland.

Vi har skolebigårdsaftener fra slutningen af april til midt i august – men begynder- kurset fortsætter frem til udvintring af bierne.

I 2018 var der 5-6 fortsætterkurser med forskellige temaer og en erfaren biavler som tovholder.

Det kniber stadig med pladsen i Brede 76. Det er særlig tydeligt, når der indleveres sække med tavler til vask/omsmeltning, når der kommer rengjorte rammer retur, og når der kommer varer i bestillingsugerne. Det er derfor vigtigt, at medlemmerne hurtigt henter deres rammer og de varer, de har bestilt. 

Det er problematisk med forkert pakkede sække, som må pakkes om, fordi de ikke er til at håndtere.

Der er usikkerhed om det fremtidige lejeforhold af Brede 76, da Nationalmuseet overvejer at sælge bygningerne.

Foreningen har stadig 200 glas honning til salg, og bestyrelsen overvejer at tage kontakt til Brede Spisehus for at høre, om de kunne være interesseret i at købe nogle glas.

Der har været flere spændende møder i Fuglevad Vandmølle i 2018, bl.a. kan nævnes Lars og Zofuz – Lotte Skovdal med flere.

Udvalg og arbejdsgrupper vil gerne have flere aktive deltagere. Materieludvalget kunne især godt bruge flere hænder. Så flere aktive kræfter er meget velkomne.

I 2018 lykkedes det at få malet husene i skolebigården. Ligeledes er hegnet renoveret, og der er kommet ny bi-venlig beplantning.

På årets udflugt til Skåne blev indkøbt en ny 2-solds slynge.

Udadvendte aktiviteter: Vinter Bazaren i Brede Børnehave er en succes, derimod var Lyngby Torvemarked en begrænset succes, som vi overvejer at stoppe med.

Beretningen blev godkendt.

Ad.3. Regnskabet blev fremlagt af formand Frederik Husted Andersen, da kassereren havde forfald.

Regnskabet blev godkendt.

På mødet blev drøftet udgifter til kørsel af sække og indkøb af røde sække.

Kontingentet i 2019 på 150 kr. bliver fastholdt for 2020.

Ad.4. Planer og forslag for 2019 ved Henrik Krag-Jensen.

Til begynderkursus 2019 bruger vi materiale udviklet af Danmarks Biavlerforening.

Hver deltager på begynderkurset kan købe 2 kg voks til en fordelagtig pris.

NBV tilbyder i samarbejde med Bihuset køb af udvidet begynderpakke.

Deltagerne kan købe en bifamilie fra Svend Sejr.

Ligeledes er der mulighed for køb af bidragt fra BBwear med rabat. Bestilling og indkøb koordineres af Søren Grauslund.

Der er mulighed for at få en mentor tilordnet.

Begynderkurset varer et år og inkluderer også fodring, sygdomsbehandling, udvintring m.m.

Første skolebigårdsaften bliver lige efter påske. Alle kan komme i skolebigården, men den første time bruges fortrinsvis til begynderundervisning. Medlemmerne opfordres til at komme i bigården med forskellige praktiske projekter med tilknytning til biavl til fælles inspiration.

For videregående biavlere er der forskellige muligheder for at deltage i Erfa grupper med følgende emner:
Aflæggere.

Produktion af dronninger.

Honningbehandling.

Den insektvenlige have.
Stadevægt.

Trugstade-drift.
Der er udpeget en tovholder for hver gruppe. Grupperne holder mest til i privat regi.

I 2022 udløber kontrakten på Brede 76. Nationalmuseet overvejer salg af bygninger. Beboerforeningen af nuværende lejere overvejer at købe deres boliger som forening. Kommer det til at ske, skal vi muligvis forsøge at leje Brede 76 af dem. Foreløbig vides det ikke med sikkerhed, hvad der kommer til at ske.

Der er indkøbt insektnet til stalddøren i Brede 76. Det skal monteres i år.
Der vil være perioder, hvor 6-sold slyngen ikke kan reserveres. Bl.a. når foreningens honning skal slynges, og når rummet er fyldt med varer til afhentning eller foreningens materiel skal rengøres.

Medlemsservice:
Der bliver kørt sække til Bihuset i uge 18 og 37.

Rabatindkøb i Bihuset i ugerne 9, 17 og 32.

Som i tidligere år kan der gratis hentes myre- og oxalsyre i slyngerummet. Tidspunkter bliver annonceret på mail til medlemmerne.

Bestilling af foder kan ske gennem Arne Egelunn Nielsen. Det er muligt, at der kommer et gebyr på udbringning. Men det vides ikke med sikkerhed. Har man blot behov for 1 eller 2 enheder foder kan disse leveres, fælles med NBVs bestilling, til Brede76.

Planlagte møder i 2019 fremgår af NBV`s hjemmeside og bliver også sendt ud på mail til medlemmerne.

Den 25. maj får NBV besøg af Hørsholms Biavlerforening i skolebigården, efterfuldt af besøg på Frilandsmuseet, hvor Sven Branner fortæller om biavlen der.

Sommerudflugten er ikke endeligt planlagt, men kunne være et besøg på Sejerø.

Muligvis bliver der arrangeret et fællesmøde med de øvrige Nordsjællandske Biavlerforeninger til efteråret.

Grupperne for erfarne biavlere fortsætter. Der er brug for frivillige, som vil give en hånd med.

Ad.5. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad.6. Valg af formand:
Frederik Husted Andersen blev genvalgt, som formand.

Ad.7. Valg til bestyrelsen:
Henrik Krag-Jensen og Willy Poulsen blev begge genvalgt.
Johnny Heilvang blev valgt som suppleant.

Ad.8. Valg af revisor:
Torben Overgaard blev genvalgt som revisor.
Mike Robson blev genvalgt som revisor suppleant.

Ad.9. Kasper Vibe Leonhardt foreslog, at der bliver flere uger med rabatindkøb, f.eks. i foråret. Frederik vil undersøge muligheden hos Heino i Bihuset.

               
Elsebeth Sibbern Olsen 
Referent 
Bodil Branner
Dirigent 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login