Generalforsamling 2017

afholdes mandag den 27. februar kl. 19:30 - 21:30
i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Kgs. Lyngby.
(Der er åbent fra kl. 19:00.)

Bestyrelsens beretning for 2016 kan downloades:
Årsberetning for 2016 i pdf-format

Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2016 og forslag og planer for 2017
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016
 4. Fremlæggelse af budget for 2017 og kontingentfastsættelse for 2018
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 13. februar.
 
Referat

Formanden Bodil Branner åbnede mødet og bød velkommen. I alt deltog 30 medlemmer i generalforsamlingen.

Ad.1. Ib Tolstrup blev valgt som dirigent og Elsebeth Sibbern Olsen som referent.

Ad.2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2016 og visioner for 2017. Beretningen kan læses i sin fulde længde på NBV`s hjemmeside.
Formanden valgte at fremhæve følgende fra beretningen: NBV er meldt ind i foreningen for den brune bi, for at støtte arbejdet med at fastholde den oprindelige bi´s eksistens i Danmark.

2016 var et vanskeligt bi-år med en mild vinter – våd og kold juni-juli – og en varm og tør august. Den samlede høst blev dog rimelig, nemlig i alt på lidt over 200 kg.

NBV er en forening, der stadig vokser, vi er nu oppe på 189 medlemmer og 10 lokalmedlemmer. De mange medlemmer og det lille arbejdsrum i Brede 76 gør, at det er vigtigt, at medlemmerne er hurtige til at hente de varer, de bestiller i rabat-ugerne, og de rengjorte rammer, der kommer retur efter voksafsmeltning.

Ordningen med at bestille flydende foder gennem Arne Egelunn har fungeret fint. Alle der bestilte foder i 2016 vil modtage brev direkte fra Arne Egelunn om bestilling i 2017. NBV vil sørge for at bivenner, der ikke bestilte i 2016 har mulighed for at være med i 2017, og at NBV kan afgive en samlet bestilling for de  bivenner, der kun bestiller lidt.

Af forskellige udvalg og grupper i foreningen kan nævnes:
Uddannelsesudvalg, skolebigårdsudvalg – suppleret med ekstra instruktører, sensorikgruppe, praktisk tilkalde gruppe.

Der er fortsat et ønske om at oprette en materielgruppe, som kan stå for vedligeholdelse og rengøring af skolebigårdens materiel.

Det går fint for foreningen. Der er mange ildsjæle!

Beretningen blev godkendt.


Alle aktiviteter i 2017, der er fastlagt, kan læses på NBV`s hjemmeside under Aktiviteter i NBV regi. Siden bliver løbende opdateret.

Årets udflugt går til Lottenborg Have i Ballerup, en planteskole der ejes af bivennerne Karin Gutfelt og Torben Overgaard. Udover en rundvisning og et spændende foredrag, bliver der mulighed for at købe bl.a. bivenlige planter.

For medlemmer der har været biavlere i et år eller mere er der mulighed for at være med i forsøg i forbindelse med årets opfølgningskursus: forskellige målinger af midetrykket i egne bifamilier; vurdering af egne bifamiliers hygiejniske adfærd ved udrensningsmetode; indkøb af uparrede dronninger, der etableres i parringskassetter, så de parres i lokalområdet;  forsøg med dronningeinde-spærring som led i bekæmpelse af varroamider.

Der er mulighed for medlemmer af NBV at bestille bidragter fra BBWear med rabat ved at kontakte Søren Grauslund (grauslund snabel-a tokolos.dk) senest 1. april.
 
Ad.3.  Regnskab for 2016 blev fremlagt af kasserer Georg Messmann. Georg Messmann konstaterede, at MobilePay gør betaling af f.eks. honning fra arbejdsrummet i Brede 76 nemt, men at det kan være svært at vide, hvad der betales for – så han henstiller, at medlemmer og andre skriver tekst, hvor det angives, hvad  der er betalt for.
Georg Messmann kunne endnu en gang konstatere, at bestyrelsen ikke er meget for at bruge penge til bestyrelsens møder.   

Regnskabet blev godkendt.

Ad.4. Kasserer Georg Messmann fremlagde budget for 2017.
Kontingent for 2017 forbliver uændret på 150 kr.
Lokal foreningsmedlemmer betaler det samme som de øvrige medlemmer.

Budget for 2017 blev godkendt.

Ad.5. Forslag fra medlemmerne Mikkel Pedersbæk Falkenberg foreslog en mjød arbejdsgruppe og efterlyste interesserede medlemmer. Flere medlemmer var interesserede i at være med.
Der var debat om, hvordan man som forening skal forholde sig, hvis det bliver aktuelt med salg af den producerede mjød. Det er tilladt at lave mjød til eget brug. Skal det sælges videre, skal fødevarestyrelsens regler følges.  
Gruppen udarbejder økonomi for, hvad det koster at starte en mjød produktion.

Frederik Husted Andersen har et forslag om at lave en spørgeskemaundersøgelse om, hvordan foreningens medlemmer driver biavl – f.eks. sygdomsbekæmpelse. En viden om hvordan medlemmerne arbejder med deres bier kan evt. bruges i begynderundervisningen.

Der kom forslag fra Leif Jeppesen om at få en højtryksspuler til rengøring af slyngen i arbejdsrummet.
Svaret var, at det ikke var en god idé, da det ville kunne gøre rummet meget vådt. Det blev foreslået at få Willy til at demonstrere, hvordan man kan gøre slyngen ren med kun to spande vand, og evt. video-optage en sådan demonstration.

Ad.6. Bodil Branner blev genvalgt som formand for en etårig periode.

Ad.7. Til Bestyrelsen blev Willy Poulsen genvalgt for en toårig periode. Henrik Arum ønskede ikke at genopstille. Frederik Husted Andersen stillede op til bestyrelsen og blev valgt for en toårig periode. Som suppleant blev Søren Grauslund valgt for en etårig periode, da Jan Krogså ikke ønskede at genopstille.

Formand Bodil Branner takkede Henrik Arum for hans store indsats i bestyrelsen.

Ad.8. Torben Overgaard blev genvalgt som revisor og Mike Robson blev genvalgt som revisor-suppleant, begge for en etårig periode.
 
Ad.9. Eventuelt.
Under eventuelt blev der snakket om muligheden for et større arbejdsrum. Bestyrelsen vil undersøge, om det er rigtigt, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal stille et passende lokale til rådighed for folkeoplysende foreninger under kommunen.

I Lyngby Åmose tilbyder en familie med adresse på I.C. Mundts vej, at der er mulighed for at etablere en udebigård i deres private have.
Ved Ermelunden tilbyder Fåregræsserne også mulighed for en udebigård med plads til op til 4 bifamilier.
 
Elsebeth Sibbern Olsen 
Referent 
Ib Tolstrup 
Dirigent